KORT VERSLAG JAARVERGADERING SENIORENCLUB DAF 2020

Datum: dinsdag 11 februari 2020.

Locatie: “denheuvel”  Mierlo.

Tijd: 14.30 – 16.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Harry van Lipzig opent de vergadering en heet alle aanwezige leden, speciaal de nieuwe leden en de ereleden welkom op deze 47ste jaarvergadering met vermelding dat ons bestuurslid Ledenadministratie Wim van Doorn niet aanwezig kan zijn wegens een andere activiteit. Hij geeft een korte uitleg over de vergaderagenda. De agenda heeft u thuis ontvangen.

Voor deze vergadering hebben zich 65 leden schriftelijk aangemeld, waarvan 63 leden aanwezig waren.

Financiële gegevens en agenda worden via een scherm gepresenteerd.

Leden die een kopie van de financiële gegevens willen hebben kunnen contact opnemen met onze penningmeester Ben Otten.

 1. Mededelingen sociale contacten

Om de sociale contacten te bespreken en de overleden leden te gedenken geeft de Voorzitter als eerste het woord aan Jan van de Moosdijk, bestuurslid Sociale Contacten. Respectvol worden de 17 overleden leden (20190) en 1 overleden lid (2020) genoemd en herdacht met daarna een minuut stilte. Daarna noemt Jan de mensen waarvan het bestuur wist dat ze ziek waren of dat ze een jubileum vierden. Namens het bestuur wensen we alle ziek beterschap en feliciteren alle jubilarissen. Jan roept alle leden op om ziekte, jubilea en overlijden te melden bij het secretariaat. Zij ontvangen dan altijd bericht dan wel een attentie.

 1. Mededelingen

De secretaris had geen mededelingen. De voorzitter deelt mee dat de Stichting Recreatie Gepensioneerden DAF ons lid Jan van Genugten heeft benoemd tot bestuurslid in de vacature Fred Wijkuizen. Deze Stichting is onze grootste sponsor.

 1. Kort verslag jaarvergadering d.d. 12 februari 2019

Het verslag is in april 2019 al toegestuurd. Er waren geen vragen over dit verslag. Met dank aan Ingrid Wouden en Gerd van Hal voor het opstellen ervan.

 1. Verslag verenigingsjaar 2019

Op verzoek van de voorzitter leest Ingrid het verslag van verenigingsjaar 2019 voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt Ingrid voor het duidelijke verslag.

 1. Financieel verslag 2019

Onze penningmeester Ben Otten zal het totale overzicht op het scherm presenteren. Na beantwoording van enkele vragen en goedkeuring door de vergadering wordt Ben bedankt voor zijn keurig financieel verslag.

 1. Verslag Kascommissie

Vorig jaar is de kascommissie opnieuw samengesteld uit de heren Mart Erren, Jan van Genugten en Ad van den Abbeele. Deze heren hebben het concept van het financieel verslag de afgelopen week gecontroleerd.  Zij hebben geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag over 2019. Ad van den Abbeele wordt door de voorzitter verzocht het verslag van de Kascommissie voor te lezen, zodat hiermee de penningmeester en het bestuur over het boekjaar 2018 zijn gedechargeerd.

De voorzitter bedankt de heren voor het controleren van het financieel verslag.  Omdat geen van de leden van de Kascommissie al 3 keer lid is geweest, worden ze herbenoemd.

 1. Pauze Er zijn geen vragen ingediend.
 1. Activiteiten 2020

A. Voorjaarsbijeenkomsten met o.a. Wiljan van Gerwen op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april. Ook is er op beide middagen een verrassingselement gepland.

B. Dagtochten (o.a. Leerdam  en Linge, Gorinchem en Casteren op woensdag 26 en donderdag 27 augustus. Vorig jaar waren ruim 200 deelnemers voor 5 bussen; deze waren niet allemaal vol. Dus nu worden 4 bussen ingezet voor 2 opeenvolgende dagen

C. Najaarsbijeenkomsten (kienen) op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober.

D. Culturele middag op woensdag 25 november; voorlopig hebben we Mia Dekkers uit Overloon gevraagd om invulling aan deze middag te geven.

 1.   Contributie 2020

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 te handhaven op € 20,- per jaar per lid en zal eind februari geïnd worden. De vergadering gaat akkoord.

 11. Begroting 2020 presentatie door de penningmeester

Penningmeester Ben Otten geeft aan hoe hij tot de begroting 2020 is gekomen. Hij memoreerde de toegezegde donaties door DAF Trucks en anderen. De begroting 2020 wordt goedgekeurd door de vergadering. Ben wordt bedankt voor deze begroting. 

 1. Bestuursverkiezing (art. 8 en 10 van de statuten)

Jan van de Moosdijk is na 3 jaar statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar; de andere bestuursleden zijn tevreden over hem en stellen u voor hem te herbenoemen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, dus er hoeft niet gestemd te worden. Voorgesteld om Jan bij acclamatie te herbenoemen als bestuurslid. De vergadering is akkoord.
 

 1. Rondvraag

Er zijn geen onderwerpen voor of tijdens de vergadering ingediend bij de voorzitter.

Sluiting door de voorzitter

Omdat er geen verdere punten meer zijn wordt de vergadering door Voorzitter Harry van Lipzig afgesloten. Hij bedankt de leden voor hun belangstelling en aanwezigheid. En wenst hun wel thuis.

Namens het bestuur,

Ingrid Wouden en Harry van Lipzig 

Adressen en telefoonnummers van bestuursleden: 

Functie           Naam                          Adres/Woonplaats                        Tel:/email

Voorzitter, Harry van Lipzig, Burg. van. Kuikstraat 34, 5731 WB, Mierlo  0492-662741 voorzitter@seniorenclub-daf.nl

Secretaris, Ingrid Wouden, Lindenstraat 16 6013 RZ, Hunsel 0475-565091 secretaris@seniorenclub-daf.nl

Penningmeester, Ben Otten, Oerallaan 4 5801 PV, Venray, 0478-510041  penningmeester@seniorenclub-daf.nl

Ledenadministratie,  Wim van doorn, Peelhof 73, 5709 BS Helmond, 0492-517200, ledenadministratie@seniorenclub-daf.nl        

Sociale Contacten, Jan van de Moosdijk, Bolksheuvel 25, 5581 HM, Waalre, 040-2212117 janmiekmoosdijk@gmail.com