Hunsel  21 september 2020

Beste leden van de Seniorenclub DAF,

Het is nog stil binnen onze club, zoals bij vele andere verenigingen.

Door de coronacrisis konden we en kunnen we niet veel doen. De recente persconferentie van premier Rutte van vrijdag 18 september 2020 was duidelijk: Geen grootschalige evenementen tot eind dit jaar.
Dit dwingt ons om de voor 26 en 27 oktober 2020 geplande najaarsbijeenkomsten met kienen te annuleren; dat geldt ook voor de 25 november geprogrammeerde culturele middag met Mia Dekkers.

Wij hopen in 2021 weer een attractief programma te kunnen presenteren, maar wel weer “corona dienende”.

U hebt begin dit jaar wel de contributie voor 2020 betaald, en wij hebben daarvan maar een deel kunnen gebruiken voor activiteiten. Daarom heeft het bestuur besloten de contributie voor 2021 te halveren naar € 10 pp.

Wij hopen dat onze geplande activiteiten wel kunnen doorgaan in 2021.

Dan komt er nog een wijziging. Heel veel jaren hebben wij onze binnen activiteiten georganiseerd in Partycentrum denHeuvel in Mierlo bij Ad en Era van Houtum. Maar deze zaal (niet het café) is kortgeleden verkocht aan een begrafenisondernemer, en deze gaat per 1 jan. 2021 de accommodatie verbouwen. Het resterende restaurantgedeelte is te klein voor onze activiteiten. Het bestuur is naarstig op zoek naar een vervangende locatie, ook weer kleinschalig en gezellig, gemakkelijk te bereiken en niet te duur. We hebben al iets op het oog.

Wij, de bestuursleden en partners, maken het allemaal nog steeds goed.

Hoe gaat het met U? Veilig thuis of in de najaarszon nog in de tuin?

We blijven hopen dat geen bericht een goed bericht is.

Maar houd u goed aan de regels zodat het virus geen kans krijgt. Volhouden maar!!

We weten niet hoe het verder gaat en ook niet wanneer we weer bij elkaar mogen komen. Dat wordt waarschijnlijk pas volgend jaar, maar u hoort op tijd van ons.

Namens het bestuur van de Seniorenclub DAF:

Harry van Lipzig, voorzitter

Hunsel 4 mei 2020

Beste leden van de Seniorenclub DAF,


Het is stil binnen onze club, zoals ook in onze omgeving. Door de coronacrisis kunnen we niet veel doen. De persconferentie van premier Rutte van dinsdag 21 april 2020 was duidelijk: Geen grootschalige evenementen tot 1 september. Dit dwingt ons om ook de voor 26 en 27 augustus 2020 geplande zomerreizen naar Leerdam en omgeving te annuleren. Wij allen zijn ouder en ook wijzer; wij vallen in de hoogste risicocategorie. Wij als bestuur willen het risico niet nemen dat u daardoor ziek kunt worden.
Als bestuur hebben we besloten het programma voor de zomerreizen door te schuiven naar 25 en 26 augustus 2021.
De voor de tweede helft van 2020 geplande activiteiten zoals de kienmiddagen zullen we t.z.t. bekijken of die kunnen doorgaan.
Wij maken het allemaal nog steeds goed.
Hoe gaat het met U? Veilig thuis of in de zon in de tuin?
We hopen dat geen bericht een goed bericht is.
Kennelijk houden onze leden zich zo goed aan de regels dat het virus geen kans krijgt. Volhouden maar!!
Maar nogmaals het verzoek: Als u of uw partner ziek wordt of in het ziekenhuis wordt opgenomen, laat dat dan weten bij het secretariaat; voor het adres zie hierboven.
We weten niet hoe het verder gaat en ook niet wanneer we weer bij elkaar mogen komen. Dat wordt misschien na de vakanties; maar u hoort op tijd van ons.
Nogmaals wij wensen u allemaal een goede gezondheid en een fijne zomer en vakantieperiode, hou je aan de regels en blijf actief. Hou vol.
In de afgelopen kwartaal hebben we afscheid moeten nemen van leden genoemd in de lijst.
Namens het bestuur van de Seniorenclub DAF:
Harry van Lipzig

Hunsel, maart 2020

Beste leden van de Seniorenclub DAF,

De berichten over het coronavirus worden steeds heftiger en ook verontrustender.

Dinsdagmiddag 10 maart waren er diverse berichten op de radio en televisie dat bijeenkomsten met meer dan 1000 bezoekers in Brabant  tot 16 maart verboden worden.

Diverse kleinere bijeenkomsten worden ook afgezegd; speciaal als het ouderen betreft, want die zijn het meest kwetsbaar.

En voor besmetting hoef je niet direct contact te hebben, zo blijkt uit het onderzoek bij het ziekenhuispersoneel.
Aangezien onze leden wat betreft leeftijd vallen in de hoogste risicocategorie, willen wij als bestuur hen niet aan grote gezondheidsrisico’s blootstellen.

Daarom hebben we als bestuur na ampel overleg besloten om de voorjaarsbijeenkomsten af te gelasten.

Opschorten zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn, maar we vrezen dat we dan midden mei uitkomen; en dan nog is niet met zekerheid te voorspellen dat de bijeenkomsten wel kunnen doorgaan.

Nogmaals, het spijt ons zeer dat we de voorjaarsbijeenkomsten niet kunnen laten doorgaan, maar wij vinden het risico te groot dat leden van ons daar het coronavirus oplopen.

Leden, die al een bijdrage voor een introducé betaald hebben krijgen deze terug.

Namens het bestuur,

Harry van Lipzig, voorzitter.

KORT VERSLAG JAARVERGADERING SENIORENCLUB DAF 2020

Datum: dinsdag 11 februari 2020.

Locatie: “denheuvel”  Mierlo.

Tijd: 14.30 – 16.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Harry van Lipzig opent de vergadering en heet alle aanwezige leden, speciaal de nieuwe leden en de ereleden welkom op deze 47ste jaarvergadering met vermelding dat ons bestuurslid Ledenadministratie Wim van Doorn niet aanwezig kan zijn wegens een andere activiteit. Hij geeft een korte uitleg over de vergaderagenda. De agenda heeft u thuis ontvangen.

Voor deze vergadering hebben zich 65 leden schriftelijk aangemeld, waarvan 63 leden aanwezig waren.

Financiële gegevens en agenda worden via een scherm gepresenteerd.

Leden die een kopie van de financiële gegevens willen hebben kunnen contact opnemen met onze penningmeester Ben Otten.

 1. Mededelingen sociale contacten

Om de sociale contacten te bespreken en de overleden leden te gedenken geeft de Voorzitter als eerste het woord aan Jan van de Moosdijk, bestuurslid Sociale Contacten. Respectvol worden de 17 overleden leden (20190) en 1 overleden lid (2020) genoemd en herdacht met daarna een minuut stilte. Daarna noemt Jan de mensen waarvan het bestuur wist dat ze ziek waren of dat ze een jubileum vierden. Namens het bestuur wensen we alle ziek beterschap en feliciteren alle jubilarissen. Jan roept alle leden op om ziekte, jubilea en overlijden te melden bij het secretariaat. Zij ontvangen dan altijd bericht dan wel een attentie.

 1. Mededelingen

De secretaris had geen mededelingen. De voorzitter deelt mee dat de Stichting Recreatie Gepensioneerden DAF ons lid Jan van Genugten heeft benoemd tot bestuurslid in de vacature Fred Wijkuizen. Deze Stichting is onze grootste sponsor.

 1. Kort verslag jaarvergadering d.d. 12 februari 2019

Het verslag is in april 2019 al toegestuurd. Er waren geen vragen over dit verslag. Met dank aan Ingrid Wouden en Gerd van Hal voor het opstellen ervan.

 1. Verslag verenigingsjaar 2019

Op verzoek van de voorzitter leest Ingrid het verslag van verenigingsjaar 2019 voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt Ingrid voor het duidelijke verslag.

 1. Financieel verslag 2019

Onze penningmeester Ben Otten zal het totale overzicht op het scherm presenteren. Na beantwoording van enkele vragen en goedkeuring door de vergadering wordt Ben bedankt voor zijn keurig financieel verslag.

 1. Verslag Kascommissie

Vorig jaar is de kascommissie opnieuw samengesteld uit de heren Mart Erren, Jan van Genugten en Ad van den Abbeele. Deze heren hebben het concept van het financieel verslag de afgelopen week gecontroleerd.  Zij hebben geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag over 2019. Ad van den Abbeele wordt door de voorzitter verzocht het verslag van de Kascommissie voor te lezen, zodat hiermee de penningmeester en het bestuur over het boekjaar 2018 zijn gedechargeerd.

De voorzitter bedankt de heren voor het controleren van het financieel verslag.  Omdat geen van de leden van de Kascommissie al 3 keer lid is geweest, worden ze herbenoemd.

 1. Pauze Er zijn geen vragen ingediend.
 1. Activiteiten 2020

A. Voorjaarsbijeenkomsten met o.a. Wiljan van Gerwen op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april. Ook is er op beide middagen een verrassingselement gepland.

B. Dagtochten (o.a. Leerdam  en Linge, Gorinchem en Casteren op woensdag 26 en donderdag 27 augustus. Vorig jaar waren ruim 200 deelnemers voor 5 bussen; deze waren niet allemaal vol. Dus nu worden 4 bussen ingezet voor 2 opeenvolgende dagen

C. Najaarsbijeenkomsten (kienen) op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober.

D. Culturele middag op woensdag 25 november; voorlopig hebben we Mia Dekkers uit Overloon gevraagd om invulling aan deze middag te geven.

 1.   Contributie 2020

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 te handhaven op € 20,- per jaar per lid en zal eind februari geïnd worden. De vergadering gaat akkoord.

 11. Begroting 2020 presentatie door de penningmeester

Penningmeester Ben Otten geeft aan hoe hij tot de begroting 2020 is gekomen. Hij memoreerde de toegezegde donaties door DAF Trucks en anderen. De begroting 2020 wordt goedgekeurd door de vergadering. Ben wordt bedankt voor deze begroting. 

 1. Bestuursverkiezing (art. 8 en 10 van de statuten)

Jan van de Moosdijk is na 3 jaar statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar; de andere bestuursleden zijn tevreden over hem en stellen u voor hem te herbenoemen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, dus er hoeft niet gestemd te worden. Voorgesteld om Jan bij acclamatie te herbenoemen als bestuurslid. De vergadering is akkoord.
 

 1. Rondvraag

Er zijn geen onderwerpen voor of tijdens de vergadering ingediend bij de voorzitter.

Sluiting door de voorzitter

Omdat er geen verdere punten meer zijn wordt de vergadering door Voorzitter Harry van Lipzig afgesloten. Hij bedankt de leden voor hun belangstelling en aanwezigheid. En wenst hun wel thuis.

Namens het bestuur,

Ingrid Wouden en Harry van Lipzig 

Adressen en telefoonnummers van bestuursleden: 

Functie           Naam                          Adres/Woonplaats                        Tel:/email

Voorzitter, Harry van Lipzig, Burg. van. Kuikstraat 34, 5731 WB, Mierlo  0492-662741 voorzitter@seniorenclub-daf.nl

Secretaris, Ingrid Wouden, Lindenstraat 16 6013 RZ, Hunsel 0475-565091 secretaris@seniorenclub-daf.nl

Penningmeester, Ben Otten, Oerallaan 4 5801 PV, Venray, 0478-510041  penningmeester@seniorenclub-daf.nl

Ledenadministratie,  Wim van doorn, Peelhof 73, 5709 BS Helmond, 0492-517200, ledenadministratie@seniorenclub-daf.nl        

Sociale Contacten, Jan van de Moosdijk, Bolksheuvel 25, 5581 HM, Waalre, 040-2212117 janmiekmoosdijk@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Leden van de Seniorenclub DAF

Wist u dat…….

 • Als u ons meldt dat een van onze leden ziek is, deze een attentie aangeboden krijgt?
 • Ook als u ons op tijd meldt dat u 25-40-50 of 60 jaar getrouwd bent krijgt u een attentie.

Dus om misverstanden/teleurstellingen te voorkomen meldt dit op tijd schriftelijk of per e-mail secretaris@seniorenclub-daf.nl of stuur een kaart van uw huwelijks jubileum naar ons secretariaat.

Ben Otten

Oerallaan 4

5801 PV Venray

Geachte leden,

Als u een of meerdere foto’s wilt downloaden en bewaren op uw eigen computer ga dan als volgt te werk.

 • Selecteer de foto die u wilt downloaden in het rijtje van foto’s onderaan (door er met de muiswijzer op te gaan staan)
 • Klik met de rechter muisknop op de te downloaden foto
 • Afbeelding opslaan als …. aanklikken.
 • Dan download hij de foto naar uw eigen computer.
 • U kunt daar ook aangeven waar de foto gedownload moet worden.

 

Indien u verder hierover vragen hebt kunt u dit melden via submenu Contact.

 

 

 

Middels de site van Seniorenclub DAF kunnen leden advertenties / vragen plaatsen.

Bv. Boeken – Tijdschriften of mogelijk andere informatie.

U kunt deze advertenties opgeven onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

e-mail : info@seniorenclub-daf.nl

Het Bestuur houdt het recht voor om advertenties niet te plaatsen.

Geachte Leden Seniorenclub DAF

Op vertoon van de aan u toegestuurde toegangsbadge kunt u een forse korting op de normale entreeprijs van het DAF Museum krijgen.

De eerder opgegeven prijzen gelden niet meer omdat het DAF Museum haar prijzen heeft aangepast. Voor Leden van de Seniorenclub gelden dezelfde toegangsprijzen als voor Daf Medewerkers.

De toegangsbadge dient u goed te bewaren.

Also Visit: Zoom Property

Geachte leden Seniorenclub DAF

Heeft u uw e-mail-adres nog niet doorgegeven doe dit dan zo snel mogelijk. Mail naar info@seniorenclub-daf.nl.

De Seniorenclub DAF heeft een eigen website en e-mail adres.

De leden die internet en e-mail hebben kunnen hier gebruik van maken.

b.v. Mededelingen/wijzigingen doorgeven van persoonlijke gegevens, zoals:

adreswijziging, wijziging telefoonnr., e-mail,  jubilea, overlijden etc.

Indien u ingeschreven heeft voor een van onze activiteiten en door omstandigheden verhinderd bent, dan kunt u dit ook via e-mail kenbaar maken.

Natuurlijk geldt: op tijd afmelden.

Inschrijven voor onze activiteiten dient ten alle tijden via de aan u toegestuurde uitnodiging(en) te geschieden. Uitnodigingen voor onze activiteiten zullen door het Bestuur ook altijd schriftelijk of via mail naar u toegestuurd worden.

Verdere vragen en/of opmerkingen kunt u ook middels e-mail melden.

Het Bestuur zal u zo snel mogelijk antwoord geven.

Daarnaast hebben we ook een website die u kunt bezoeken.

Hierop staat informatie die voor u interessant kan zijn.

Heeft u hierover ook vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit via onderstaand e-mail adres kenbaar maken.

Het e-mail adres van de seniorenclub DAF is:

info@seniorenclub-daf.nl

Het Bestuur hoopt dat u hier op een goede manier gebruik van zult maken.

Also Visit: www.zoomproperty.com